Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/314

Jogszerűség és etika a tanári pályánJogszerűség és etika a tanári pályán
Az olvasó hiánypótló művet tart a kezében. A tanári felkészítés képzési és kimeneti követelményeiben egyértelmű elvárásként jelenik meg, hogy a tanár ismerje és betartsa a pedagógus szakma jogi szabályait, etikai normáit, és nagy számban jelennek meg jogi tartalmak a szaktárgyi ismeretek körében is. A tanító- és tanárszakos hallgatóknak tehát egyszerre kellene egyfajta átfogó jogi tudást elsajátítaniuk és bevezetést nyerniük a szakspecifikus jogi normákba, miközben ennek az ismeretanyagnak lényegében semmilyen előkészítő megalapozásával nem rendelkeznek: a nyelvezet idegen, a használt fogalmak ismeretlenek a számukra. Kifejezetten nekik szóló, a számukra nélkülözhetetlen jogi ismereteket közérthetően összefoglaló mű magyar nyelven évtizedek óta nem született.Rónay Zoltán ennek az égető hiánynak a pótlására vállalkozik. Könyve úgy kíván érthető és elsajátítható ismereteket közvetítő tankönyvként szolgálni, hogy közben egyúttal a tudományos igényességű monográfia mércéinek is megfelel. A legutolsó hatályos jogszabályi állapotra épít, illetve elsőként tárgyalja átfogóan a Nemzeti Pedagógus Kar etikai kódexét. A korszerű tudományos eredményeket szintetizáló ismertetéshez mindig valós- elsősorban az oktatási jogok biztosának éves jelentéseiből vett- jogesetekből nyert példákat társít, így téve érthetővé és életközelivé a jogi és etikai normákat és dilemmákat.A mű három fő részre tagozódik. Az Alapvetésekben az olvasó megismerkedhet az etika és jog területével és határaival, az alapfogalmakkal és jogi nyelvezettel, illetve a pedagógusi szakma jogi szabályozási környezetével. A második rész az iskolát mint szervezetet mutatja be; a harmadik rész pedig az iskolát mint emberek közösségét közelíti meg: részletesen tárgyalja a pedagógus és a tanuló személyiségi jogait, az őket megillető, illetve terhelő munkavállalói, illetőleg tanulói jogokat és kötelezettségeket.Kötetünk méltán tarthat számot nemcsak az egyetemi és főiskolai hallgatók, de a pedagógusi hivatást már művelő szakemberek, valamint az intézményi adminisztrációban dolgozók és az intézményfenntartók érdeklődésére is.

bővebben

Bővítjük szerkesztőségünket
Az ELTE Eötvös Kiadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi kiadója tapasztalattal rendelkező korrektorokkal, szöveggondozókkal bővíti szerkesztőségét. Korrektoraink gazdag tapasztalattal rendelkeznek a tudományos és szakmai szöveggondozás terén, szorosan együttműködnek a szerkesztőséggel. A közös munka előre ütemezett megbízás keretében zajlik, és feltétele a fentieken túl a számlaképesség.Jelentkezni szakmai CV-vel a következő címen lehet: szerkesztoseg@eotvoskiado.hu.

bővebben

Időzítési mintázatok a magyar beszédbenIdőzítési mintázatok a magyar beszédben
A magyar beszéd időzítésével kapcsolatban rengeteg leírás megjelent már. A beszédritmus eddigi megközelítései, az ezzel kapcsolatos korábbi állítások a ritmus sajátosságainak megragadhatatlanságát, a sok változóból adódó bizonytalanságot sugallták, nem véletlenül. A jelenség valóban soktényezős, az adatok gyakran ellentmondásosak, nehéz fogódzókat találni a megfelelő módszertan kialakításához. A könyv szerzője a nemzetközi szakirodalom széles körének ismeretében új, korábban a (magyar) beszédre még nem alkalmazott módszertanokat használva, különféle metódusokat ötvözve, szisztematikus elemző munkával jutott el azon eredményekig és megállapításokig, amelyek ebben a kötetben napvilágot látnak, és amelyek a legkorszerűbb ismereteinket foglalják össze a (magyar) beszéd ritmusának vonatkozásában.A kötet nemcsak a szűkebb, fonetikusokból álló olvasótábor érdeklődésére tarthat számot, hanem olyan területek művelői is építhetnek a benne foglalt ismeretekre, akiknek kutatása a beszéd időzítéséhez bármilyen módon kapcsolódik, a logopédiától a beszédtechnológiáig. Azonban az a kutatásmódszertani innováció, amelyre a kötet példát ad, még távolabbi, a beszédhez nem vagy kevésbé kapcsolódó, de az időzítés mintázatait magában rejtő jelenségek leírásában is haszonnal kecsegtet. Így a könyv bátran ajánlható a szélesebb érdeklődő közönség számára is.Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2019 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó