Főoldal

Az egyetemi könyvkiadási közbeszerzésről


Tájékoztató a könyvkiadási közbeszerzési eljárásról

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Könyvkiadási szolgáltatások megrendelése" tárgyban, amelynek eredményeképp a nyertes kiadókkal Keretmegállapodást kötött.

A Keretmegállapodás az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az ELTE Eötvös Kiadó, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (volt Nemzeti Tankönyvkiadó Kft.), illetve a L'Harmattan Könyvkiadó között jött létre az alábbi megosztásban:

I. rész: Jogi tárgyú könyvek kiadása

-          L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.

-          Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

-          ELTE Eötvös Kiadó Kft.

II. rész: Társadalomtudományi tárgyú könyvek kiadása

-          ELTE Eötvös Kiadó Kft.

III. rész: Természettudományi és informatikai tárgyú könyvek kiadása

-          ELTE Eötvös Kiadó Kft.

-          Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

IV. rész: Bölcsészettudományi tárgyú könyvek kiadása

-          ELTE Eötvös Kiadó Kft.

-          Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

V. rész: Pedagógiai, pszichológiai, tanító- és óvóképzéshez kapcsolódó tárgyú könyvek kiadása

-          ELTE Eötvös Kiadó Kft.

-          Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

VI. rész: ELTE központi, az egész Egyetemet érintő általános kiadványok

-          ELTE Eötvös Kiadó Kft.

-          Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

A könyvkiadási közbeszerzés azon kiadványok megjelentetésére vonatkozik, amelynek finanszírozója az intézmény, beleértve az ELTE égisze alatt elnyert pályázatokat is (TÁMOP, OTKA, NKA stb.).

A konkrét, adott kiadványra vonatkozó kiadói szolgáltatások elvégzésére a verseny újbóli megnyitásával (II. forduló) valamennyi Kiadótól ajánlatot kell kérni, figyelembe véve az érintett részben nyertes kiadókat. Az I. rész tekintetében mindhárom kiadótól, a II. rész esetében csak az ELTE Eötvös Kiadótól, a többi részek esetében pedig az ELTE Eötvös Kiadótól és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadótól is. Újabb ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni. A II. forduló Ajánlattételi Felhívását egyidejűleg, írásban (e-mailen) kell megküldeni az érintett kiadóknak.

Az ELTE Eötvös Kiadó címei: info@eotvoskiado.hu , sandor.julia@eotvoskiado.hu .

 

A közbeszerzés dokumentuma (beleértve az I. forduló Ajánlattételi Felhívását, Dokumentációját, valamint egyéb kiegészítő iratait), illetve a fenti kiadókkal kötött keretmegállapodások, azok ajánlatai az alábbi linken érhetők el:  http://www.elte.hu/kozbeszerzes/eljarasok2012

Ugyanezen oldalon elérhető a II. fordulóhoz szükséges összes dokumentum, minta és a folyamatszabályozás is.

 

Az eljárás megindítása előtt mindenképp célszerű az adott kar/rész közbeszerzési referensét megkeresni, aki segíteni tud az eljárás lebonyolításában, kapcsolatot tart az ELTE által megbízott Electool Hungary Kft. képviselőjével, aki a II. forduló dokumentumait ellenőrzi, jóváhagyja, szükség esetén módosítja.

 

Ugyancsak az eljárás megindítása előtt szükségszerű az adott kiadvány műszaki paramétereit ismerni és lezárni. Vonatkozik ez a terjedelemre, az illusztrációk számára és méretére, a belív és borító paramétereire, a példányszámra stb. Az Ajánlattételi Felhívásnak ezeket már számszerűen kell tartalmaznia, annak része a Dokumentáció, illetve az Iratminták, amelyeket kitöltve tudják az Ajánlattevők ajánlatukat megküldeni.

Pályázatok esetében különösen fontos az eljárás lefolytatásának várható idejét is figyelembe venni, ugyanis a nyertes Ajánlattevő csak a Kiadói Szerződés (eredményes eljárás esetén a nyertes kiadóval kötött, konkrét adatokat tartalmazó szerződés) aláírása után kezdheti meg munkáját. Ekkor viszont Ajánlatkérőnek rendelkezésre kell bocsátania az eljárásban és a szerződésben rögzített paraméterek szerinti kéziratot. Az eljárás legrövidebb időtartama, figyelembe véve az Ajánlatkérő és Ajánlattevő lehetőségeit, korlátait és kötelességeit, feltételezve, hogy nem kerül sor hiánypótlásra, kb. 30 nap.

 

A II. forduló főbb lépései a következők:

-          az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldése Ajánlattevők részére

-          az ajánlatok érkeztetése és bontása

-          az ajánlatok értékelése

-          az ajánlattevők értesítése az eljárás eredményéről

-          szerződéskötés

 

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldése

A felhívást, ahogy a fentiekben részleteztük, pontos adatokkal, az Ajánlattevők által megadott e-mail címre, egyidejűleg kell megküldeni, 10 munkanapos határidőt biztosítva az ajánlatok leadására.

A leadás helyét (pontos cím, szobaszám stb.) és legkésőbbi idejét (ez megegyezik a bontás idejével) a Felhívásnak tartalmaznia kell. Tartalmaznia kell ezen felül, ha van már, az adott kiadvány ISBN számát (sorozat esetén ISSN számát is), pályázat esetén a kiíró kilétét. Ez különösen fontos a kiadói szolgáltatások során is, ezt ugyanis többnyire kötelező feltüntetni a kiadvány kolofonoldalán is.

 

Az ajánlatok érkeztetése és bontása

A beérkező ajánlatok átadás-átvételét (év/hónap/nap/óra/perc) dokumentálni szükséges (ugyanez irányadó az esetleges hiánypótlások átadás-átvételére is) az Átadás/Átvételi elismervény nevű irat aláírásával. A bontást a határidő lejártakor meg kell kezdeni. Az ezt követően érkező Ajánlattétel nem kerül felbontásra, az adott Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek számít. Az ajánlatok felbontása előtt ismertetni kell a jelen lévő Ajánlattevőkkel a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A bontásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet valamennyi Ajánlattevő részére öt napon belül kell megküldeni.

 

Az ajánlatok értékelése

A határidőre benyújtott ajánlatok értékelését a fenti linken elérhető folyamatszabályozás alapján kell elvégezni a lehető legrövidebb időn belül, figyelembe véve az értékelési részszempontokat és a kitöltött, részletes ártáblát. Ha a megadott határidőre minimum egy ajánlattétel megérkezett, az megfelel az I. forduló adott részére vonatkozó Keretmegállapodás előírásainak, illetve Ajánlatkérő rendelkezésére áll a megfelelő fedezet, az eljárás eredményesnek tekinthető. Ennek vizsgálatára, az ajánlat értékelésére Bírálóbizottságot kell létrehozni. A Bírálóbizottsági és a Döntéshozatali jegyzőkönyvek alapján születik meg a közbeszerzési eljárást lezáró döntés.

 

Az ajánlattevők értesítése az eljárás eredményéről

Ajánlatkérő a döntést követően, de legkésőbb három munkanapon belül írásban köteles tájékoztatni az Ajánlattevőket az eljárás eredményességéről/eredménytelenségéről, esetleges Ajánlattevő kizárásáról, egyéb felmerülő tényezőkről, ezek részletes indokairól. Ezen Összegezés megküldésével, eredményes eljárás esetén, szerződéskötési moratórium veszi kezdetét, amelynek időtartama 10 nap.

 

Szerződéskötés

A szerződés legkorábban az Összegezés megküldését követő 11. napon köthető meg, de legkésőbb az ajánlati kötöttség időtartama alatt (maximum a bontás időpontjától számított harminc nap).

A szerződés teljesítési határideje megegyezik az Ajánlatban szerepeltetendő határidővel (részszempont), figyelembe véve, hogy Ajánlatkérő is köteles a meghatározott ütemezésben rendelkezésre állni vagy bocsátani a szükséges anyagokat.

A Kiadói Szerződés mintája ugyancsak a fenti linken érhető el.

 

Reméljük, hogy ezen tájékoztatás segítségére volt a közbeszerzési eljárás folyamatában.

 

A szerződéskötést követő kiadói munkáról további tájékoztatást itt olvashat.

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2017 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó